Netwerk Veteranen FNV

Home

Het Netwerk Veteranen FNV is in 2015 opgericht als netwerk van veteranen die zich binnen de FNV gezamenlijk willen inzetten voor de erkenning, waardering en belangenbehartiging van veteranen in onze samenleving.

Doelgroep:
Wie lid is van een FNV-bond en veteraan is, kan gratis gebruikmaken van de diensten van het Netwerk Veteranen FNV.

Onze missie:
Collectieve belangenbehartiging voor alle generaties Nederlandse Veteranen. Hierbij volgen we de definitie veteraan zoals deze is opgenomen in de Veteranenwet:

“Veteraan is: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.”

Twitter: https://twitter.com/fredoplayer

Facebookhttps://www.facebook.com/search/top/?q=veteranen%20netwerk%20fnv&epa=SEARCH_BOX